Chào mừng đến với Hiệp hội lạc nội mạc tử cung của Malaysia

Miễn trừ trách nhiệm

“Việc dịch sang ngôn ngữ Tiếng Việt các nội dung trên website này được tài trợ bởi Bayer Việt Nam”

“Nội dung được cung cấp chỉ nhằm mục đích cập nhật thông tin và không có ý nghĩa thay thế cho lời khuyên của chuyên gia y tế. Thông tin này không được sử dụng để chẩn đoán các vấn đề sức khỏe hoặc để tự mua thuốc. Bạn nên liên hệ với Bác sĩ tại vùng lãnh thổ sinh sống.”

“Liên quan đến các liên kết, đường dẫn tham khảo đến các website thứ ba, việc truy cập những liên kết này không đồng nghĩa với việc BAYER xác nhận/ủng hộ đối với những nội dung đó. BAYER cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sự tồn tại của những nội dung này cũng như độ tin cậy của chúng, hoặc các thiệt hại từ việc sử dụng các nội dung này dưới bất kỳ hình thức nào. Người dùng phải chịu trách nhiệm trước các rủi ro khi truy cập những website này”


"The translation into Vietnamese of the content on this website is sponsored by Bayer Vietnam Limited"

“The content provided is for information only and is not subject to be the advice from medical professionals. This information is not used to diagnose health problems or to buy medication on your own. You should contact the doctor in your territory”

“Regarding to links/ reference to third-party websites, accessing these links does not mean that BAYER endorses/supports such content. Neither does BAYER accept any responsibility for the existence of these contents or their reliability, or damages resulting from their use in any way. Users are responsible for the risks involved in accessing these websites”

© 2020 Endometriosis Association of Malaysia (MyEndosis) (PPM-018-10-26082014). All Rights Reserved. || CMS Web Design by AEIOU STUDIO
được hỗ trợ bởi